உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

Friday, July 26, 2013

Revised Scales of Pay, 2009 Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.


1. G.O.Ms.No.325 Dt: July 22, 2013 Download 
Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay for the post of Grade-II Trade Posts (Entry level posts) – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

2. G.O.Ms.No.324 Dt: July 22, 2013 Download 

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in All Corporations (Excluding Chennai Corporation) / Municipalities -Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

3. G.O.Ms.No.322 Dt: July 22, 2013 Download
Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Corporation of Coimbatore – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

4. G.O.Ms.No.321 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Corporation of Chennai- Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

5. G.O.Ms.No.320 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay for the post of Inspector in Vigilance and Anti-Corruption Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders – Issued.

6. G.O.Ms.No.319 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009-Revision of scales of pay of certain categories in Treasuries and Accounts Department - Based on the One Man Commission, 2010 recommendations–Amendment to the GO based on the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell

7. G.O.Ms.No.318 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Treasuries and Accounts Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

8. G.O.Ms.No.317 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Executive Officer (Special Grade Town Panchayat) in Town Panchayats – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

9. G.O.Ms.No.316 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Executive Officer, Grade-II in Town Panchayats – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

10. G.O.Ms.No.315 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Town and Country Planning Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

11. G.O.Ms.No.314 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Laboratory Assistant in Technical Education Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

12. G.O.Ms.No.313 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Binder, Grade-II in Stationery and Printing Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

13. G.O.Ms.No.312 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Supervisor of Industrial Co-operative in Social Welfare Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

14. G.O.Ms.No.311 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Social Welfare Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

15. G.O.Ms.No.310 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Probation Officer in Social Defence Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

16. G.O.Ms.No.309 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Social Defence Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

17. G.O.Ms.No.308 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Field Officer in Small Savings Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

18. G.O.Ms.No.307 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Rural Development and Panchayat Raj Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

19. G.O.Ms.No.306 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Senior Draughting Officer in Rural Development and Panchayat Raj Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

20. G.O.Ms.No.305 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Rehabilitation / Welfare of Differently Abled Persons Departments – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

21. G.O.Ms.No.304 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Sub-Registrar, Grade-I in Registration Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

22. G.O.Ms.No.303 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Senior Draughting Officer in Public Works Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

23. G.O.Ms.No.302 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Public Works Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

24. G.O.Ms.No.301 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay for the post of Planning Junior Assistant in State Planning Commission – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

25. G.O.Ms.No.300 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Curator in Museum Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

26. G.O.Ms.No.299 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Municipalities – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

27. G.O.Ms.No.298 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Municipalities – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

28. G.O.Ms.No.297 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Municipal Administration Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders- Issued.

29. G.O.Ms.No.296 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay for the post of Superintendent in Municipal Administration Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

30. G.O.Ms.No.295 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Office Manager in Motor Vehicle and Maintenance Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

31. G.O.Ms.No.294 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of Pay for the post of Co-operative Sub-Registrar in Milk Production and Dairy Development Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

32. G.O.Ms.No.293 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Milk Production and Dairy Development Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

33. G.O.Ms.No.292 Dt: July 22, 2013 Download  

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Drug Inspector in State Drugs Control Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

34. G.O.Ms.No.291 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Indian Medicine and Homeopathy Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

35. G.O.Ms.No.290 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Indian Medicine and Homeopathy Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

36. G.O.Ms.No.289 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Junior Administrative Officer in Medical Departments – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

37. G.O.Ms.No.288 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Family Welfare Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

38. G.O.Ms.No.287 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in the Public Heath and Preventive Medicine Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

39. G.O.Ms.No.286 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Medical and Rural Health Services Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

40. G.O.Ms.No.285 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in the Medical Education Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

41. G.O.Ms.No.284 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Inspector of Local Fund Audit in Local Fund Audit Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

42. G.O.Ms.No.283 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Labour Officer in Labour Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

43. G.O.Ms.No.282 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Draughtsman, Grade-III in Inspectorate of Factories Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

44. G.O.Ms.No.281 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Information and Public Relations Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

45. G.O.Ms.No.280 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Chemist in Industries and Commerce Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

46. G.O.Ms.No.279 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Hindu Religious and Charitable Endowments Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

47. G.O.Ms.No.278 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay for the posts of Executive Officer, Grade-I / Assistant Audit Officer in Hindu Religious and Charitable Endowment Department .,

48. G.O.Ms.No.277 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Highways and Minor Ports Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders -Issued.

49. G.O.Ms.No.276 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of the post of Senior Draughting Officer in Highways and Minor Ports Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders -Issued.

50. G.O.Ms.No.275 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Handloom Inspector in Handlooms and Textiles Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

51. G.O.Ms.No.274 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Handlooms and Textiles Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

52. G.O.Ms.No.273 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Manager in Government Litigation Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

53. G.O.Ms.No.272 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Government Data Centre – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders - Issued.

54. G.O.Ms.No.271 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Assistant Geologist in Geology and Mining Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

55. G.O.Ms.No.270 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Technician in Forensic Science Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

56. G.O.Ms.No.269 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Forensic Science Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

57. G.O.Ms.No.268 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Forest Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

58. G.O.Ms.No.267 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Boat Driver (Marine) in Fisheries Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

59. G.O.Ms.No.266 Dt: July 22, 2013 Download  

Revised Scales of Pay, 2009-Revision of scale of pay for the post of Electrical Draughtsman in Electrical Inspectorate Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

60. G.O.Ms.No.265 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Economics and Statistics Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

61. G.O.Ms.No.264 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Personal Assistant to District Educational Officer in School Education Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

62. G.O.Ms.No.263 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in School Education / Teacher Education Research and Training Departments.,

63. G.O Ms.No. 262 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Assistant Programmer in Collegiate Education Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

64. G.O Ms.No. 261 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay for the post of Amin, Examiner and Copyist in State Consumer Disputes and Redressal Commission – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

65. G.O Ms.No. 260 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Cooperative Audit Officer in Co-operative Audit Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

66. G.O Ms.No. 259 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Junior Co-operative Auditor in Co-operative Audit Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

67. G.O Ms.No.258 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Junior Inspector of Co-operative Societies – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

68. G.O Ms.No.257 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay of Co-operative Sub-Registrar in Co-operation Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell– Orders - Issued.

69. G.O Ms.No.256 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay of Commercial Tax Officer in Commercial Taxes Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

70. G.O Ms.No.255 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Backward Class and Most Backward Classes and Minorities Welfare Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

71. G.O Ms.No.254 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Archives and Historical Research Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

72. G.O Ms.No.253 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay of certain categories in Archaeology Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

73. G.O Ms.No.252 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay of Commercial Accountant in Animal Husbandry Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders - Issued.

74. G.O Ms.No.251 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay of Assistant Statistical Investigator in Animal Husbandry Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders -Issued.

75. G.O.Ms.No.250 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay of Veterinary Assistant Surgeon / Research Assistant in Animal Husbandry Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders - Issued.

76. G.O.Ms.No.249 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Agricultural Engineering Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

77. G.O.Ms.No.248 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in Agriculture Department – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

78. G.O.Ms.No.247 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories in State Guest House – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

79. G.O.Ms.No.246 Dt: July 22, 2013 Download

Revision of scales of pay of certain categories in Secretariat –– Orders - Issued

80. G.O.Ms.No.245 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scale of pay for the post of Section Officer (Translation) in Secretariat – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell -Orders-Issued.

81. G.O.Ms.No.244 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales ofpay for the Promotional posts to the Superintendents – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Orders-Issued.

82. G.O.Ms.No. 243 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Revision of scales of pay of certain categories under “Common Categories” – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell –Orders - Issued.

83. G.O.Ms.No.242 Dt: July 22, 2013 Download

Revised Scales of Pay, 2009 - Review of the orders issued in G.O.Ms.No.71, Finance (Pay Cell) Department, dated - 26-2-2011 – Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.

84. G.O.Ms.No.241 Dt: July 22, 2013 Download

Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009– Recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Dispensation of Higher Start of Pay for the posts of Junior Assistants / Typists and Record Clerks.,

85. G.O.Ms.No.240 Dt: July 22, 2013 Download

Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Permission for exercising re-option to come over to the revised scales of pay– Orders – Issued.

86. G.O.Ms.No.239 Dt: July 22, 2013 Download

Office Assistants, Duffadars and Basic Service Pers onnel of all Departments including Hospital Workers in Medical Departments –Sanction of Special Compensatory Allowance – Orders – Issued.

87. G.O.Ms.No.238 Dt: July 22, 2013 Download

Pay Grievance Redressal Cell- Recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell - Enhancement of Special Pay - Orders – Issued.

88. G.O.Ms.No.237 Dt: July 22, 2013 Download

Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Grant of one additional increment of 3 percent of basic pay to employees on award of Selec tion Grade / Special Grade in the revised scales of pay – Orders – Issued.


30 comments:

 1. அரசாணைகளை வெளியிட்டமைக்கு நன்றி.

  ReplyDelete
 2. How many GO for our education department.

  ReplyDelete
 3. How many GO for our education department.

  ReplyDelete
 4. Three man committee cheated the SG teachers

  ReplyDelete
 5. ஐயா ,நான் PB-2ல் இடைநிலை ஆசிரியராக உள்ளேன் எனக்கு இந்த GO o p பொருந்துமா

  ReplyDelete
 6. Teachers and low level employees get more benefit. other ? worst calculations

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Any Government orders in Prison Department?

  ReplyDelete
 9. THANKS
  'KALVISOLAI great going'J SUGUMARAN;

  ReplyDelete
 10. secondary grade teachers were selected merit level but treat as local level why this kolai very.

  ReplyDelete
 11. அன்புள்ள ஆசிரியர் அவர்களுக்கு, அரசு ஆணைகளை ஏன் தமிழில் வெளியிடக்கூடாது ? அ. க . வடிவேல்

  ReplyDelete
 12. Relevant fitment table when published. Please clarify

  ReplyDelete
 13. Selection/Special Grade 3 + 3 percent calculation

  Pay+GP = 3 percent = Amount again
  Pay+GP = 3 percent = Amount

  or
  Pay+GP = 3 percent x 2 time = amount
  which method. clarify

  ReplyDelete
  Replies
  1. Refer GO No. 237 dt 22/07/2013. It is very clearly defined

   Delete
 14. Basic servant comp. allowance w.e.f. 1st
  April 2013.
  Ordinary/special/selection grade awarded date or 1st april 2013
  when date calculate above allowances.
  Please clarify

  ReplyDelete
 15. higher start for graduate junior assistant 3+3=6% of basic and grade pay as per g.o.321 is cancelled as per g.o.ms.241?
  i joined on 29.04.2013 as junior assistant. im a graduate. am i eligible to get the 6% higher start? pl. clarify sir.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hello sir i am lso jr asst.i joined on 05.02.2013.. am i eligible to get the 6% higher start? pl. clarify sir.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 16. how many g.o's in judicial department


  ReplyDelete
 17. how many g.o's in judicial department


  ReplyDelete
 18. how many g.o's in judicial department


  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 20. ஆறாவது ஊதியக்குழுவின் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு
  நடைமுறைப்படுத்தியதில் இருந்தே இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியப் பிரச்சினை
  தொடங்கி அது ஒரு நபர் குழுவில் தீர்க்கப்படும் என எல்லோரும்
  எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் மத்திய அரசு வழங்கும் ஊதியமான 9300-34800 +
  4200 என்ற ஊதியத்தை வழங்க இயலாமைக்குப் பல்வேறு நொண்டிச் சாக்குகளைக்
  கூறிய கடந்த கால அரசு, அதற்குப் பதிலாக ரூ 750 ஐ தனி ஊதியமாக 01.01.2011
  முதல் வழங்கியது.


  இதனால், 01.01.2006 முதல் 31.12.2010 வரை இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிலிருந்து
  பட்டதாரியாசிரியர் பதவி உயர்வு பெற்றுச் சென்ற ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள்
  ரூ 750 தனி ஊதியத்தை இழந்தது மட்டுமல்லாமல் தமக்குப் பின்னால் அதாவது
  01.01.2011க்குப் பிறகு பதவி உயர்வு பெற்றுச் சென்றவர்களைக் காட்டிலும்
  குறைவான ஊதியத்தைப் பெறும் நிலைக்கு ஆளாயினர். பல்வேறு சங்கவாதிகள்
  இப்பிரச்சினை சார்ந்த விரிவான கருத்துருக்களை மூன்று நபர் குழுவுக்கு
  வழங்கப்பட்டு தனி ஊதியத்தை 01.01.2006 முதல் கருத்தியலாகவாவது
  வழங்கப்பட்டால்தான் ஊதிய முரண்பாடுகள் தீரும்.please thing

  ReplyDelete
 21. அன்புள்ள அய்யா, நான் தட்டச்சராக 08.03.2013ல் பணியில் சேர்ந்தேன். பணியில் சேரும் முன்னரே பட்டப்படிப்பு முடித்துள்ளேன். எனக்கு 6 சதவிகித ஊக்க ஊதியம் நிர்ணயம் செய்யாமல் நிர்வாக காரணங்களால் விடுபட்டு விட்டது. எனது துறையில் பணிபுரியும் மற்றவர்கள் 6 சதவிகித ஊக்க ஊதிய உயர்வு பெற்று விட்டார்கள். சிலர் மட்டும் பெறாமல் உள்ளார்கள் இதனை தற்போது பெறுவது சம்பந்தமாக தெளிவுரை வழங்ககுமாறு அய்யா அவர்களை பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்

  ReplyDelete
 22. அன்புள்ள அய்யா, நான் தட்டச்சராக 11.03.2013ல் பணியில் சேர்ந்தேன். பணியில் சேரும் முன்னரே பட்டப்படிப்பு முடித்துள்ளேன். எனக்கு 6 சதவிகித ஊக்க ஊதியம் நிர்ணயம் செய்யாமல் நிர்வாக காரணங்களால் விடுபட்டு விட்டது. எனது துறையில் பணிபுரியும் மற்றவர்கள் 6 சதவிகித ஊக்க ஊதிய உயர்வு பெற்று விட்டார்கள். சிலர் மட்டும் பெறாமல் உள்ளார்கள் இதனை தற்போது பெறுவது சம்பந்தமாக தெளிவுரை வழங்ககுமாறு அய்யா அவர்களை பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்

  ReplyDelete
 23. I want Government Aided colleges rules and G.O.

  ReplyDelete
 24. அரசாணைகளை வெளியிட்டமைக்கு நன்றி.

  ReplyDelete

.