Monday, July 11, 2016

G.O. Ms No. 48Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு மதிப்பூதியமாக ஊதிய மானியம் உயர்த்தி வழங்குவது - 2010 - 2011 நிதியாண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணைகள் -வெளியிடப்படுகிறது.

G.O. Ms No. 48Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு மதிப்பூதியமாக ஊதிய மானியம் உயர்த்தி வழங்குவது - 2010 - 2011 நிதியாண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணைகள் -வெளியிடப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment