Monday, July 11, 2016

G.O. Ms No. 54Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மத்திய அரசின் தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள்நிதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் மாற்று திறனாளிகளுக்குசுய தொழில் தொடங்க கடனுதவி- அரசு உத்திரவாதத் தொகை ரூ 4.00 கோடியிலிருந்து ரூ 8.00 கோடியாக உயர்த்தி-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

G.O. Ms No. 54Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மத்திய அரசின் தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள்நிதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் மாற்று திறனாளிகளுக்குசுய தொழில் தொடங்க கடனுதவி- அரசு உத்திரவாதத் தொகை ரூ 4.00 கோடியிலிருந்து ரூ 8.00 கோடியாக உயர்த்தி-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment