Wednesday, July 6, 2016

G.O Ms. No. 65Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - அனைத்து துறைகளில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.

G.O Ms. No. 65Dt: February 26, 2011|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - அனைத்து துறைகளில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment