Monday, July 11, 2016

G.O Ms. No. 70Dt: December 09, 2011|14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய ஆண்களுக்கான தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் ,14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்களுக்கென தனியாக தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் டிசம்பர் 2011 முதல் புதியதாக தொடங்குதல்- ரூ.76,72,000/-நிதி.

G.O Ms. No. 70Dt: December 09, 2011|14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய ஆண்களுக்கான தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் ,14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்களுக்கென தனியாக தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் டிசம்பர் 2011 முதல் புதியதாக தொடங்குதல்- ரூ.76,72,000/-நிதி.

No comments:

Post a Comment