Thursday, July 7, 2016

G.O. Ms. No.111Dt: March 15, 2001|அரசு தகவல் அமைப்பு - தரமான மற்றும் சீரான புள்ளி விவரங்களை இணைய வழியில் அளித்தல்-அரசு தகவல் தொகுப்பு விவர மையத்தை அரசின் தகவல் களஞ்சியமாக செயல்படுத்துதல்.

G.O. Ms. No.111Dt: March 15, 2001|அரசு தகவல் அமைப்பு - தரமான மற்றும் சீரான புள்ளி விவரங்களை இணைய வழியில் அளித்தல்-அரசு தகவல் தொகுப்பு விவர மையத்தை அரசின் தகவல் களஞ்சியமாக செயல்படுத்துதல்.

No comments:

Post a Comment