Thursday, July 7, 2016

G.O. Ms. No.222Dt: June 03, 2008|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியம் - புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத்திட்டம் - அரசுப்பணியாளர் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு பங்களிப்பு - 8 சதவிகிதம் வட்டி - அனுமதித்து - ஆணையிடப்படுகிறது.

G.O. Ms. No.222Dt: June 03, 2008|ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதியம் - புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத்திட்டம் - அரசுப்பணியாளர் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு பங்களிப்பு - 8 சதவிகிதம் வட்டி - அனுமதித்து - ஆணையிடப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment