Saturday, July 9, 2016

G.O.(1D)No.60Dt: December 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பாசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - மூன்று சிறப்புப் பள்ளிகள்-2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.

G.O.(1D)No.60Dt: December 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பாசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - மூன்று சிறப்புப் பள்ளிகள்-2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment