Wednesday, July 6, 2016

G.O.Ms.No.395Dt: October 14, 2010|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள் - செவிலியர்களுக்கு திருத்திய ஊதியம், தொகுப்பூதியம் மற்றும் செவிலியப்படி அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.

G.O.Ms.No.395Dt: October 14, 2010|திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள் - செவிலியர்களுக்கு திருத்திய ஊதியம், தொகுப்பூதியம் மற்றும் செவிலியப்படி அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment